Adresy 6258

Stahovací služba pro téma Adresy (AD) je veřejná stahovací služba pro poskytování dat z INSPIRE tématu Adresy (AD), umožňující uživatelům opakované stahování těchto dat v souborech po obcích a online přístup k těmto datům pomocí technologie Atom. Stahovací služba poskytuje harmonizovaná data tématu Adresy (AD) ve formátu GML dle INSPIRE. Služba je dostupná pro celé území České Republiky. Služba splňuje technické pokyny pro INSPIRE stahovací služby verze 3.0.

Územní správní jednotky 1

Stahovací služba pro téma Územní správní jednotky (AU) je veřejná stahovací služba pro poskytování dat z INSPIRE tématu Územní správní jednotky (AU), umožňující uživatelům opakované stahování těchto dat v souboru pro celé území České republiky a online přístup k těmto datům pomocí technologie Atom. Stahovací služba poskytuje harmonizovaná data tématu Územní správní jednotky (AU) ve formátu GML dle INSPIRE. Služba je dostupná pro celé území České republiky. Služba splňuje technické pokyny pro INSPIRE stahovací služby verze 3.0.

Budovy 6258

Stahovací služba pro téma Parcely (CP) je veřejná stahovací služba pro poskytování dat z Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN), umožňující uživatelům opakované stahování těchto dat v souborech po obcích a online přístup k těmto datům pomocí technologie Atom. tahovací služba poskytuje harmonizovaná data tématu Budovy (BU) ve formátu GML dle INSPIRE. Služba splňuje technické pokyny pro INSPIRE stahovací služby verze 3.0.

Parcely 13075

Stahovací služba pro téma Parcely (CP) je veřejná stahovací služba pro poskytování dat z Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN), umožňující uživatelům opakované stahování těchto dat v souborech po katastrálních územích a online přístup k těmto datům pomocí technologie Atom. Stahovací služba poskytuje harmonizovaná data tématu Parcely (CP) ve formátu GML dle INSPIRE. Služba je dostupná pouze v katastrálních územích s digitální mapou (DKM/KMD) – platí pro vrstvy CP.CadastralParcel a CP.CadastralBoundary. Vrstva CP.CadastralZoning je dostupná na území celé ČR. Služba splňuje technické pokyny pro INSPIRE stahovací služby verze 3.0.

Zeměpisné soustavy souřadnicových sítí 2

INSPIRE stahovací služba ATOM pro téma Zeměpisné soustavy souřadnicových sítí (GGS) je služba umožňující stahování dat pomocí ATOM. Služba poskytuje ve formátech dgn a dxf tato data: souřadnicovou síť sestrojenou v Lambertově azimutálním stejnoplochém souřadnicovém zobrazení Evropského terestrického referenčního systému 1989 (ETRS89-LAEA), která je koncipována jako celoevropský standard využitelný pro provádění prostorových analýz a vyjadřování jejich výsledků. Dále souřadnicovou síť ETRS89-GRS80, která je koncipována jako celoevropský standard zajišťující interoperabilitu dat opatřených geodetickými souřadnicemi (zejména dat ortofot a dat výškopisu).

Formát VFK - po katastrálních pracovištích 94

Katastrální mapa je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis. Polohopis katastrální mapy obsahuje zobrazení hranic katastrálních území, hranic územních správních jednotek, státních hranic, hranic pozemků, obvodů budov a vodních děl evidovaných v katastru, další prvky polohopisu (mosty, tunely), hranice chráněných území a ochranných pásem, hranice rozsahu věcného břemene k části pozemku. V rámci této stahovací služby je KM poskytována rozděleně po katastrálních pracovištích ve formátu VFK v souřadnicovém systému JTSK (EPSG:5514). K dispozici jsou pouze ta území, ve kterých je KM vedena ve formě DKM, nebo KMD.

Formát DGN - po katastrálních územích 13075

Katastrální mapa je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis. Polohopis katastrální mapy obsahuje zobrazení hranic katastrálních území, hranic územních správních jednotek, státních hranic, hranic pozemků, obvodů budov a vodních děl evidovaných v katastru, další prvky polohopisu (mosty, tunely), hranice chráněných území a ochranných pásem, hranice rozsahu věcného břemene k části pozemku. V rámci této stahovací služby je KM poskytována rozděleně po katastrálních územích ve formátu DGN v souřadnicovém systému JTSK (EPSG:5514). K dispozici jsou pouze ta území, ve kterých je KM vedena ve formě DKM, nebo KMD.

Formát DXF - po katastrálních územích 13075

Katastrální mapa je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis. Polohopis katastrální mapy obsahuje zobrazení hranic katastrálních území, hranic územních správních jednotek, státních hranic, hranic pozemků, obvodů budov a vodních děl evidovaných v katastru, další prvky polohopisu (mosty, tunely), hranice chráněných území a ochranných pásem, hranice rozsahu věcného břemene k části pozemku. V rámci této stahovací služby je KM poskytována rozděleně po katastrálních územích ve formátu DXF v souřadnicovém systému JTSK (EPSG:5514). K dispozici jsou pouze ta území, ve kterých je KM vedena ve formě DKM, nebo KMD.

Formát SHP - po katastrálních územích 13075

Katastrální mapa je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis. Polohopis katastrální mapy obsahuje zobrazení hranic katastrálních území, hranic územních správních jednotek, státních hranic, hranic pozemků, obvodů budov a vodních děl evidovaných v katastru, další prvky polohopisu (mosty, tunely), hranice chráněných území a ochranných pásem, hranice rozsahu věcného břemene k části pozemku. V rámci této stahovací služby je KM poskytována rozděleně po katastrálních územích ve formátu SHP v souřadnicovém systému JTSK (EPSG:5514). K dispozici jsou pouze ta území, ve kterých je KM vedena ve formě DKM, nebo KMD.

Formát VFK - po katastrálních územích 13075

Katastrální mapa je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis. Polohopis katastrální mapy obsahuje zobrazení hranic katastrálních území, hranic územních správních jednotek, státních hranic, hranic pozemků, obvodů budov a vodních děl evidovaných v katastru, další prvky polohopisu (mosty, tunely), hranice chráněných území a ochranných pásem, hranice rozsahu věcného břemene k části pozemku. V rámci této stahovací služby je KM poskytována rozděleně po katastrálních územích ve formátu VFK v souřadnicovém systému JTSK (EPSG:5514). K dispozici jsou pouze ta území, ve kterých je KM vedena ve formě DKM, nebo KMD.

Formát VKM - po katastrálních územích 54

Katastrální mapa je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis. Polohopis katastrální mapy obsahuje zobrazení hranic katastrálních území, hranic územních správních jednotek, státních hranic, hranic pozemků, obvodů budov a vodních děl evidovaných v katastru, další prvky polohopisu (mosty, tunely), hranice chráněných území a ochranných pásem. V rámci této stahovací služby je KM poskytována rozděleně po katastrálních územích ve formátu VKM v souřadnicovém systému JTSK (EPSG:5514) a v souřadnicovém systému stabilního katastru. K dispozici jsou pouze ta území, ve kterých je KM vedena ve formě KM-D. KM-D se vede v systému stabilního katastru. Transformace do JTSK je prováděna globálním transformačním klíčem.

Formát VFK - po katastrálních pracovištích 94

Služba poskytuje kresbu z potvrzených geometrických plánu. Služba obsahuje data, která jsou uložena v ISKN, jedná se o potvrzené geometrické plány, jejichž součástí byl soubor VFK, tj. cca od roku 2006. Vrstva potvrzených geometrických plánů není součástí platné katastrální mapy. Tou se stává až v okamžiku zplatnění geometrického plánu. Data jsou rozdělena po katastrálních pracovištích. Data jsou ve formátu VFK a v souřadnicovém systému JTSK (EPSG:5514).

Formát VFK - po katastrálních územích 13075

Služba poskytuje kresbu z potvrzených geometrických plánu. Služba obsahuje data, která jsou uložena v ISKN, jedná se o potvrzené geometrické plány, jejichž součástí byl soubor VFK, tj. cca od roku 2006. Vrstva potvrzených geometrických plánů není součástí platné katastrální mapy. Tou se stává až v okamžiku zplatnění geometrického plánu. Data jsou rozdělena po katastrálních územích. Data jsou ve formátu VFK a v souřadnicovém systému JTSK (EPSG:5514).

Data ve formátu CSV - adresní místa - po obcích 6258

Data vychází z Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), který je součástí základních registrů České republiky a obsahuje informace o územní identifikaci, adresách a nemovitostech. Data jsou poskytována v souborech formátu CSV a pro stažení jsou soubory komprimovány jako archivy Gzip. Soubory jsou generovány vždy v prvním dni každého měsíce s daty platnými k poslednímu dni měsíce předchozího. Datové soubory obsahují seznam adresních míst vybrané obce s následujícími atributy: kód adresního místa, kód obce, název obce, název městského obvodu/městské části (vyplněn pouze u územně členěných statutárních měst), název městského obvodu Prahy (vyplněn pouze u Prahy), kód části obce, název části obce, název ulice (pouze u obcí se zavedenou uliční sítí), typ stavebního objektu (s č. p./s č. ev.), číslo domovní, číslo orientační, znak čísla orientačního (vyplněn pouze, pokud je k orientačnímu číslu přidělen), PSČ, souřadnice X a souřadnice Y definičního bodu adresního místa a datum platnosti.

Data ve formátu CSV - adresní místa - za celý stát 1

Data vychází z Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), který je součástí základních registrů České republiky a obsahuje informace o územní identifikaci, adresách a nemovitostech. Data jsou poskytována v souborech formátu CSV a pro stažení je datová sada komprimována jako archiv Gzip. Soubory jsou generovány vždy v prvním dni každého měsíce s daty platnými k poslednímu dni měsíce předchozího. Datová sada obsahuje soubory adresních míst jednotlivě pro všechny obce ČR. Soubory jednotlivých obcí obsahují seznam adresních míst dané obce s následujícími atributy: kód adresního místa, kód obce, název obce, název městského obvodu/městské části (vyplněn pouze u územně členěných statutárních měst), název městského obvodu Prahy (vyplněn pouze u Prahy), kód části obce, název části obce, název ulice (pouze u obcí se zavedenou uliční sítí), typ stavebního objektu (s č. p./s č. ev.), číslo domovní, číslo orientační, znak čísla orientačního (vyplněn pouze, pokud je k orientačnímu číslu přidělen), PSČ, souřadnice X a souřadnice Y definičního bodu adresního místa a datum platnosti.

Data ve formátu CSV - hierarchie prvků - za celý stát 1

Data vychází z Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), který je součástí základních registrů České republiky a obsahuje informace o územní identifikaci, adresách a nemovitostech. Data jsou poskytována v souborech formátu CSV a pro stažení je datová sada komprimována jako archiv Gzip. Soubory jsou generovány vždy v prvním dni každého měsíce s daty platnými k poslednímu dni měsíce předchozího. Datová sada obsahuje celkem 7 souborů, jejichž obsahem jsou vazby mezi vybranými územními prvky a územně evidenčními jednotkami, které jsou všechny vypsány pouze kódem. Soubor adresni-mista-vazby-cr.csv obsahuje vazby mezi prvky adresní místo, ulice, část obce, MOMC (městský obvod/městská část), MOP (městský obvod Prahy), SOP (správní obvod Prahy), obec, POU (pověřený obecní úřad), ORP (obec s rozšířenou působností), VÚSC (vyšší územně samosprávný celek) a volební okrsek. Soubor vazby-cr.csv obsahuje vazby mezi prvky část obce, obec, POU, ORP, VÚSC, region soudržnosti a stát. Soubor adresni-hlm-praha.csv obsahuje vazby mezi prvky MOMC, SOP, obec, POU, ORP, VÚSC, region soudržnosti a stát. Soubor vazby-katastr-uzemi-cr.csv obsahuje vazby mezi prvky ZSJ (základní sídelní jednotka), katastrální území a obec. Soubor moc-statutarni-mesta.csv obsahuje vazby mezi prvky MOMC, MOP, obec, POU, ORP, VÚSC, region soudružnosti a stát. Soubor vazby-okresy-cr.csv obsahuje vazby mezi prvky částo obce, obec, okres, kraj 1960 a stát. Soubor vazby-ulice-obce-s-ulicni-siti.csv obsahuje vazby mezi prvky ulice a obec.

Historická data - základní datová sada - stav 6259

Data vychází z Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), který je součástí základních registrů České republiky a obsahuje informace o územní identifikaci, adresách a nemovitostech. Data jsou poskytována ve výměnném formátu RÚIAN (VFR), ve kterém jsou zapsána jazykem XML a odpovídají formátu GML 3.2.1 (podle ISO 19136:2007). Pro stažení jsou datové sady komprimovány jako archivy Gzip. Základní historická datová sada obsahuje původní (historické) údaje prvků RÚIAN, u kterých v historii došlo k nějaké změně. U obsažených prvků jsou uvedeny pouze textové (popisné) údaje bez grafických informací. Stavové datové soubory jsou generovány vždy v prvním dni každého měsíce s daty platnými k poslednímu dni měsíce předchozího. Stáhnout je možné datovou sadu pro celou ČR, která obsahuje prvky: stát, kraj 1960, okres, region soudržnosti, VÚSC, ORP, POU, obec, část obce, správní obvod Prahy (SOP), městský obvod Prahy (MOP), MOMC, katastrální území a ZSJ. Druhá nabízená datová sada je pro jednotlivé obce a obsahuje prvky: obec, část obce, SOP (pro Prahu), MOP (pro Prahu), MOMC (pro územně členěná statutární města), katastrální území, ZSJ, parcela, stavební objekt, ulice a adresní místo.

Historická data - základní datová sada - změny 18

Data vychází z Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), který je součástí základních registrů České republiky a obsahuje informace o územní identifikaci, adresách a nemovitostech. Data jsou poskytována ve výměnném formátu RÚIAN (VFR), ve kterém jsou zapsána jazykem XML a odpovídají formátu GML 3.2.1 (podle ISO 19136:2007). Pro stažení jsou datové sady komprimovány jako archivy Gzip. Datová sada je generována pro každý den a obsahuje původní (historické) údaje prvků RÚIAN u kterých došlo v daném dni ke změně alespoň jednoho jejich atributu. Datová sada obsahuje změněné prvky RÚIAN za celou ČR. Konkrétně se jedná o prvky: stát, kraj 1960, okres, region soudržnosti, VÚSC, ORP, POU, obec, část obce, správní obvod Prahy (SOP), městský obvod Prahy (MOP), městská část/městský obvod (MOMC), katastrální území, ZSJ, parcela, stavební objekt, ulice a adresní místo. Pro prvky obsažené v základní datové sadě jsou uvedeny pouze textové (popisné) údaje územních prvků a územně evidenčních jednotek bez grafických informací.

Data RÚIAN ve formátu SHP - obce 6258

V těchto SHP jsou poskytována vybraná data z RÚIAN. Konkrétně se jedná o definiční body adresních míst, definiční body stavebních objektů, definiční čáry a body ulic, polygon obce, polygony katastrálních území, polygony volebních okrsků, polygony základních sídelních jednotek (ZSJ). Dále zde mohou být vrstvy s polygony městských částí a obvodů u členěných statutárních měst. U Prahy navíc vrstva městských obvodů Prahy (MOP) a správních obvodů Prahy (SOP). Soubory jsou aktualizované 1x denně. Členěná jsou po jednotlivých obcích.

Současná data - kompletní datová sada - stav 6260

Data vychází z Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), který je součástí základních registrů České republiky a obsahuje informace o územní identifikaci, adresách a nemovitostech. Data jsou poskytována ve výměnném formátu RÚIAN (VFR), ve kterém jsou zapsána jazykem XML a odpovídají formátu GML 3.2.1 (podle ISO 19136:2007). Pro stažení jsou datové sady komprimovány jako archivy Gzip. Datová sada obsahuje textové (popisné) údaje o všech územních prvcích a územně evidenčních jednotkách, jejich definiční body, originální a generalizované hranice územních prvků, definiční čáry ulic a pro obce a městské části/městské obvody (MOMC) také vlajky a znaky. Stavové datové soubory jsou generovány vždy v prvním dni každého měsíce s daty platnými k poslednímu dni měsíce předchozího. Stáhnout je možné datovou sadu pro celou ČR, která obsahuje prvky: stát, kraj 1960, okres, region soudržnosti, VÚSC, ORP, POU, obec, část obce, správní obvod Prahy (SOP), městský obvod Prahy (MOP), MOMC, katastrální území a ZSJ. Druhá nabízená datová sada je pro jednotlivé obce a obsahuje prvky: obec, část obce, SOP (pro Prahu), MOP (pro Prahu), MOMC (pro územně členěná statutární města), katastrální území, ZSJ, parcela, stavební objekt, ulice a adresní místo.

Současná data - kompletní datová sada - změny 38

Data vychází z Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), který je součástí základních registrů České republiky a obsahuje informace o územní identifikaci, adresách a nemovitostech. Data jsou poskytována ve výměnném formátu RÚIAN (VFR), ve kterém jsou zapsána jazykem XML a odpovídají formátu GML 3.2.1 (podle ISO 19136:2007). Pro stažení jsou datové sady komprimovány jako archivy Gzip. Datová sada je generována pro každý den a obsahuje aktuální údaje prvků RÚIAN u kterých došlo v daném dni ke změně alespoň jednoho jejich atributu. Datová sada obsahuje změněné prvky RÚIAN za celou ČR. Konkrétně se jedná o prvky: stát, kraj 1960, okres, region soudržnosti, VÚSC, ORP, POU, obec, část obce, správní obvod Prahy (SOP), městský obvod Prahy (MOP), městská část/městský obvod (MOMC), katastrální území, ZSJ, parcela, stavební objekt, ulice a adresní místo. Pro prvky obsažené v kompletní datové sadě jsou uvedena tato data: textové (popisné) údaje pro všechny územní prvky a územně evidenční jednotky včetně jejich definičních bodů, originální a generalizované hranice územních prvků, definiční čáry ulic a pro prvky obec a MOMC také vlajky a znaky.

Speciální data - číselníky - stav 1

Data vychází z Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), který je součástí základních registrů České republiky a obsahuje informace o územní identifikaci, adresách a nemovitostech. Data jsou poskytována ve výměnném formátu RÚIAN (VFR), ve kterém jsou zapsána jazykem XML a odpovídají formátu GML 3.2.1 (podle ISO 19136:2007). Pro stažení jsou datové sady komprimovány jako archivy Gzip. Stavový soubor s číselníky se generuje vždy aktuální k třetímu dni v měsíci a skládá se z elementů: Kod, Nazev, Zkratka, Popis, ZacatekPlatnosti, KonecPlatnosti. Obsahem souboru je číselník typů prvků, územních prvků a územně evidenčních jednotek a dále číselníky používané pro zápis údajů u některých prvků: stavební objekt (druhy konstrukcí, připojení ke kanalizaci, připojení k rozvodu plynu, připojení k vodovodu, vybavení, výtahem, způsoby vytápění, způsoby využití, typy), ZSJ (charaktery ZSJ), obec (statusy), MOMC (rozsahy členění na MOMC, typy členění na MOMC), parcela (BPEJ, druhy číslování, druhy pozemku, způsoby využití pozemku, typ ochrany pozemku, způsob ochrany pozemku) a adresní místo (adresní pošty).

Speciální data - volební okrsky - stav 1

Data vychází z Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), který je součástí základních registrů České republiky a obsahuje informace o územní identifikaci, adresách a nemovitostech. Data jsou poskytována ve výměnném formátu RÚIAN (VFR), ve kterém jsou zapsána jazykem XML a odpovídají formátu GML 3.2.1 (podle ISO 19136:2007). Pro stažení jsou datové sady komprimovány jako archivy Gzip. Stavový soubor s volebními okrsky se generuje vždy aktuální k třetímu dni každého měsíce. Volební okrsky jsou účelovým územním prvkem vedeným v RÚIAN a jsou beze zbytku skladebné do území obcí, resp. území městských částí/městských obvodů (MOMC) územně členěných statutárních měst a tím odvozeně do území celé ČR. Soubor obsahuje všechny volební okrsky a jejich atributy: kód, definiční bod, hranice, platnost, kód obce, kód MOMC a ID návrhu změny, kterým byl volební okrsek naposledy změněn.

Data RÚIAN ve formátu SHP - stát 1

V těchto SHP jsou poskytována vybraná data z RÚIAN. Konkrétně se jedná o polygony: státu, vyšších územně samosprávních celků (VÚSC), regionů soudržnosti, obcí s pověřeným obecním úřadem (POÚ), obcí s rozšířenou působností (ORP), okresů, obcí a vojenských újezdů, katastrálních území a volebních okrsků. Soubory jsou aktualizované 1x denně. Soubory jsou k dispozici za stát.

Současná data - základní datová sada - stav 6259

Data vychází z Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), který je součástí základních registrů České republiky a obsahuje informace o územní identifikaci, adresách a nemovitostech. Data jsou poskytována ve výměnném formátu RÚIAN (VFR), ve kterém jsou zapsána jazykem XML a odpovídají formátu GML 3.2.1 (podle ISO 19136:2007). Pro stažení jsou datové sady komprimovány jako archivy Gzip. Datová sada obsahuje textové (popisné) údaje o všech územních prvcích a územně evidenčních jednotkách včetně jejich definičních bodů. Stavové datové soubory jsou generovány vždy v prvním dni každého měsíce s daty platnými k poslednímu dni měsíce předchozího. Stáhnout je možné datovou sadu pro celou ČR, která obsahuje prvky: stát, kraj 1960, okres, region soudržnosti, VÚSC, ORP, POU, obec, část obce, správní obvod Prahy (SOP), městský obvod Prahy (MOP), MOMC, katastrální území a ZSJ. Druhá nabízená datová sada je pro jednotlivé obce a obsahuje prvky: obec, část obce, SOP (pro Prahu), MOP (pro Prahu), MOMC (pro územně členěná statutární města), katastrální území, ZSJ, parcela, stavební objekt, ulice a adresní místo.

Současná data - základní datová sada - změny 23

Data vychází z Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), který je součástí základních registrů České republiky a obsahuje informace o územní identifikaci, adresách a nemovitostech. Data jsou poskytována ve výměnném formátu RÚIAN (VFR), ve kterém jsou zapsána jazykem XML a odpovídají formátu GML 3.2.1 (podle ISO 19136:2007). Pro stažení jsou datové sady komprimovány jako archivy Gzip. Datová sada je generována pro každý den a obsahuje aktuální údaje prvků RÚIAN u kterých došlo v daném dni ke změně alespoň jednoho jejich atributu. Datová sada obsahuje změněné prvky RÚIAN za celou ČR. Konkrétně se jedná o prvky: stát, kraj 1960, okres, region soudržnosti, VÚSC, ORP, POU, obec, část obce, správní obvod Prahy (SOP), městský obvod Prahy (MOP), městská část/městský obvod (MOMC), katastrální území, ZSJ, parcela, stavební objekt, ulice a adresní místo. Pro prvky obsažené v základní datové sadě jsou uvedeny textové (popisné) údaje územních prvků a územně evidenčních jednotek a jejich definiční body.

Adresní místa s volebními okrsky 6392

Služba poskytuje soubory ve formátu CSV, které obsahují seznam adresních míst a jejich příslušnost k volebním okrskům. Adresní místa jsou členěna po obcích a městkých obvodech městských částí.

Úhrnné hodnoty druhů pozemků 45

Služba poskytuje čtvrtletní statistiky výměr jednotlivých druhů pozemků (orná půda, zahrada, ovocný sad, atd.) v katastrálních územích. Data jsou poskytováná ve formátu CSV. Uvedené výměry jsou platné k datu uvedenému v názvu souboru a příslušném kanálu stahovací služby.